Complete Hoodie Tech Pack Template for Fashion Apparel (English a4 size) / Fashion design / Spec sheet / Line sheet / Oder sheet
BEST
$50.00

Complete Hoodie Tech Pack Template for Fashion Apparel (English a4 size) / Fashion design / Spec sheet / Line sheet / Oder sheet

후드 티셔츠 디자인을 위한 작업지시서 세트 / 의류 패션 작업지시서 양식 (영어 버젼 A4사이즈)  / 패션디자인 / 도식화 / 작업지시서

Customer reviews
Q&A